Po kolejnych Sesjach RM w Sianowie i spotkaniu sołtysów!

            W dniach: 27 listopada 2018 r., 5 grudnia 2018 r., 17 grudnia 2018 r., 21 grudnia 2018 r. i 28 stycznia 2019 r., w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, odbyły się kolejno: II, III, IV, V i VI – Sesje miejscowej Rady Miejskiej. III i V z nich, zwołane zostały na wniosek Burmistrza GiM Sianów w trybie paragrafu 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów.

            23 stycznia 2018 r., także w Sali posiedzeń UGiM w Sianowie, miało natomiast miejsce spotkanie Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów – Maciejem Berlickim oraz nowym Sekretarzem – Henrykiem Lubockim.

            Tak się złożyło, że Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, miał możliwość uczestniczenia tylko w VI Sesji Rady Miejskiej w Sianowie, a wcześniej we wspomnianym wyżej spotkaniu Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

            Podczas spotkania z Burmistrzem GiM i Sekretarzem, Sołtys:

            - przekazał informację z pracy Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie, na przełomie 2018 i 2019 r.

            - podał termin i tematykę najbliższego posiedzenia,

            - poinformował o terminie i miejscu gminno-miejskich eliminacji do IV Halowego Turnieju Piłkarskiego Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego,

            - podziękował za prenumeratę „Gazety Sołeckiej” na 2019 r.

            Korzystając z obecności p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Sianowie – Beaty Bielskiej, Kierownika Posterunku Policji w Sianowie – Piotra Łojewskiego z dzielnicowymi oraz głównych specjalistek w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy i Miasta: Izabeli Czarneckiej i Urszuli Pietraszkiewicz, Sołtys podniósł kilka istotnych spraw nurtujących Mieszkańców Sołectwa Sucha Koszalińska.

            Podczas VI Sesji Rady Miejskiej w Sianowie, nawiązując do Pisma z 9  stycznia 2019 r., Stowarzyszenia „Nasz Dom Sucha”, otrzymanego do wiadomości, zapytał o losy interpelacji Radnego Rady Miejskiej w Sianowie – Grzegorza Kowalczyka z 26 lutego 2018 r., dotyczącej remontu drogi gminnej – ul. Lipowej w Suchej Koszalińskiej. Przypomniał, że: jako Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, pięciokrotnie występował do Burmistrza z prośbą o podjęcie tematu przełożenia 202-metrowego odcinka bruku na ul. Lipowej w Suchej Koszalińskiej. Przy okazji przypomniał, że od 14 lipca 2017 r., posiada opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, której ksero przesłał do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie 30 sierpnia 2017 r., stwierdzającą, że: „Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono zły stan zachowania historycznej nawierzchni z kamieni brukowych na odcinku ulicy Lipowej o długości 202 m, wymagający pilnie przeprowadzenia prac remontowych przez wzgląd na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Z uwagi na usytuowanie w centrum historycznego układu ruralistycznego miejscowości Sucha Koszalińska oraz ważną rolę, jaką pełni historyczna nawierzchnia w kompozycji przestrzennej ulicy Lipowej i miejscowości, zaleca się przełożenie historycznej kamiennej nawierzchni z wykonaniem prawidłowej profilacji drogi”.

            W odpowiedzi Burmistrza usłyszał, że jest już gotowa koncepcja przebudowy tego odcinka z wjazdami i chodnikiem, tam, gdzie jest dla niego miejsce. Teraz jest czas oczekiwania na zgodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatury w Koszalinie. Przebudowa ma kosztować około 400.ooo zł. Na razie nie ma na nią pieniędzy!

            Najbliższa Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, planowana jest na 27 lutego  2019 r., na godz. 11.oo, w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 30.

                                                                                                                Ryszard Wątroba

 

            -  

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group