XVII Zebranie Wiejskie Sołectwa Sucha Koszalińska

            13 grudnia 2018 r. – tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej – odbyło się XVII już Zebranie Wiejskie Sołectwa Sucha Koszalińska bieżącej kadencji! To pierwsze Zebranie Wiejskie Sołectwa Sucha Koszalińska – po wyborach samorządowych – które miały miejsce, 21 października 2018 r.

            Po I Sesji Rady Powiatu w Koszalinie, która miała miejsce 22 listopada 2018 r.,  wiadomo, że nasi Mieszkańcy: Joanna Czerwińska i Tomasz Tesmer, znaleźli się w jej 19-osobowym składzie, a Tomasz Tesmer został wicestarostą! Natomiast Mieszkaniec Wierciszewa – Zbigniew Grabarek – został Przewodniczącym Rady Powiatu w Koszalinie! Gratulujemy!

            Z kolei, po II Sesji Rady Miejskiej w Sianowie, która miała miejsce 27 listopada 2018 r., wiemy, że Mieszkaniec Osiek Koszalińskich – Grzegorz Kowalczyk, został wiceprzewodniczącym sianowskiej Rady Miejskiej. Gratulujemy!

            Zebranie, w którym uczestniczyli: Radny Rady Powiatu w Koszalinie, zarazem Wicestarosta Koszaliński – Tomasz Tesmer, Członkowie Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska: Barbara Szczerkowska, Tadeusz Kaczor, Marek Szczerkowski i Jarosław Szuplak, zgromadziło 20 osób!

            Członkowie Rady Sołeckiej: Bernard Pacewicz i Przemysław Tymiński przed zebraniem usprawiedliwili swoją nieobecność.

            Zebranie – otworzył i mu przewodniczył - Sołtys Ryszard Wątroba. Protokołowała – Barbara Szczerkowska.

            Przed przedstawieniem i przyjęciem „Porządku zebrania”, obecni wysłuchali informacji, że Zebranie Wiejskie odbywa się w drugim wyznaczonym terminie. 

            Następnie Zebrani, przyjęli przedstawiony przez Przewodniczącego „Porządek zebrania” – jak niżej! Obecni – uprawnieni do głosowania -  przegłosowali wniosek o jego przyjęcie jednogłośnie pozytywnie!

                Porządek  zebrania:

            1.  Otwarcie  zebrania i stwierdzenie quorum.

            2.  Przedstawienie i przyjęcie „Porządku  zebrania”.

            3.  Przyjęcie  Protokołu  z  ostatniego  zebrania,  odbytego 24 września 2018 r.

            4. Przedstawienie informacji na temat postępu prac zmierzających do gazyfikacji Sołectwa Sucha Koszalińska.

            5. Przedstawienie propozycji zmian w „Planie finansowo-rzeczowym Sołectwa Sucha Koszalińska na rok 2018”. Dyskusja! Podjęcie uchwały!

            6. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania:

            - Paczki świąteczno-noworoczne dla dzieci urodzonych 2 2003 r. i młodszych.

            - Zimowe utrzymanie dróg.

            7. Zamknięcie zebrania.

            Po przyjęciu „Porządku zebrania”, Sołtys poinformował, że „Protokół”  z  ostatniego  zebrania,  odbytego 24 września 2018 r., jest do wglądu do końca zgromadzenia. Jeżeli nikt nie zgłosi żadnych uwag - stwierdził dalej Sołtys - będzie to oznaczało, że Zebrani przyjęli „Protokół” bez zastrzeżeń!

            W kolejnym punkcie „Porządku zebrania”, obecni mieli możliwość wysłuchać uzasadnienia Sołtysa o potrzebie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa.

            Zasadniczym powodem – obok konieczności przedstawienia Mieszkańcom, propozycji zmian w „Planie finansowo-rzeczowym Sołectwa Sucha Koszalińska na rok 2018” – była potrzeba przekazania Mieszkańcom Sołectwa, najświeższych informacji, na temat postępu prac, zmierzających do gazyfikacji Sołectwa Sucha Koszalińska.

            Zgodnie z cokwartalnym zwyczajem, Sołtys – po  stosownym wprowadzeniu – przedstawił treść e-maila, którego otrzymał 6 grudnia 2018 r. od Doradcy ds. Rozwoju Rynku - Dział Obsługi Klienta - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie – Marcina Woźnicy:

                „Szanowny Panie Ryszardzie,

 

            Dziękujemy za przesłaną wiadomość. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo jako lokalna społeczność, tak bardzo angażują się w sprawę gazyfikacji miejscowości Sucha Koszalińska.

            W nawiązaniu do Pana zapytania uprzejmie informujemy, że na dzień dzisiejszy I etap realizacji inwestycji tj. wykonanie dokumentacji projektowej przebiega zgodnie z przyjętym i zaprezentowanym harmonogramemCo należy podkreślić, zgodnie z ustaleniami ze spotkań w Suchej Koszalińskiej oraz w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie, Dyrekcja Zakładu przychyliła się do Państwa prośby i tym samym włączyliśmy do etapu projektu cały zakres ulicy Lipowej do przedmiotowego zadania.

            Ponadto pobrano już wypisy i wyrysy z rejestru gruntów oraz wykonano prace geodezyjne na zamierzonej trasie gazociągu łącznie z nowym zakresem.

            W chwili obecnej konfrontowane są wyniki prac inwentaryzacyjnych w terenie z możliwością maksymalnego wykorzystania terenu gminnego z minimalizacją liczby prywatnych właścicieli. Jest to znaczna ilość działek.

            W najbliższych dniach wykonawca dokumentacji projektowej zamknie etap kompletowania map, które pozwolą już na konkretne uzgodnienia w terenie.

            Z doświadczenia wiemy, że temat uzgodnień z prywatnymi właścicielami działek gruntu może znacząco zmienić harmonogram wykonywanych prac. W związku z powyższym mamy nadzieję, że jeśli pojawią się wyzwania w tym zakresie, to także będziemy mogli liczyć na Państwa pomoc.

            Jesteśmy pewni, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu zadanie zgazyfikowania miejscowości Sucha Koszalińska zostanie zrealizowane w zamierzonym terminie, a mieszkańcy będą mieli dostęp do niskoemisyjnego i ekologicznego źródła ciepła jakim jest gaz ziemny.

            Z poważaniem:

            Marcin Woźnica”.

                Dodatkowo Sołtys przytoczył w całości treść informacji, jaka ukazała się 10 grudnia 2018 r., na łamach „Głosu Koszalińskiego”, pt.: „Szerszy dostęp do błękitnego paliwa na terenie gminy Sianów”, autorstwa Joanny Krężelewskiej:

            „W przyszłym roku mają się rozpocząć prace nad gazyfikacją Suchej Koszalińskiej. Mieszkańcy pytają o inne „białe plamy”.

            W sprawie budowy gazociągu do Suchej trzy miesiące temu samorząd podpisał list intencyjny z Państwową Spółką Gazownictwa. Ośmiokilometrowy gazociąg pozwoli na przyłączenie do sieci ok. 50 nieruchomości. Budowa ma ruszyć jesienią przyszłego roku. Co z innymi miejscowościami?

            - Gazyfikacja Suchej Koszalińskiej to początek większego projektu doprowadzenia gazu ziemnego do kolejnych miejscowości w gminie – mówi burmistrz Maciej Berlicki. Na wiosnę planujemy zebrania w sołectwach, podczas których Spółka Gazownictwa przedstawi swoje propozycje. Gmina, by zachęcić do inwestycji, obniżyła kwoty za zajęcia pasa drogowego i działek o połowę.

            - Jeśli chodzi o gazyfikację samego Sianowa, to jest jeszcze kilka białych plam, głównie w starym budownictwie. Gorąco zachęcam wspólnoty, by zgłaszały zarządcom budynków chęć ogrzewania domu gazem. Przyłączenia do sieci są możliwe – podkreśla Burmistrz”.

           Kończąc temat, Sołtys podziękował Mieszkańcom ul. Lipowej – jej górnej części – którzy dotrzymali słowa danego Gościom Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sucha Koszalińska, mającego miejsce 24 września 2018 r.

            Drugim powodem zwołania Zebrania Wiejskiego – obok potrzeby przekazania Mieszkańcom Sołectwa, najświeższych informacji, na temat postępu prac, zmierzających do gazyfikacji Sołectwa Sucha Koszalińska – była konieczność przedstawienia Mieszkańcom, propozycji zmian w „Planie finansowo-rzeczowym Sołectwa Sucha Koszalińska na rok 2018”.

            Paczki świąteczno-noworoczne dla dzieci w wieku gimnazjalnym i młodszych, to w tej kadencji jedno z przedsięwzięć, które na stałe wpisało się w
„Kalendarz sołecki”.

            Po przesunięciach w „Planie finansowo-rzeczowym Sołectwa na rok 2018” – zdecydowano, że Mikołaj przyjdzie (przyjedzie) do młodych Mieszkańców naszego Sołectwa – rano, 24 grudnia 2018 r.

            Stosowną Uchwałę – na tak – obecni na Zebraniu Mieszkańcy Sołectwa podjęli jednomyślnie!

            Przedostatni punkt: „Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania” – stał się okazją do przedstawienia bieżących – i nie tylko – problemów Mieszkańców Sołectwa Sucha Koszalińska.

            Głos w tym punkcie – i nieco wcześniej – zabierali, między innymi, alfabetycznie biorąc: Piotr Chojnacki  (prośba o zaekranowanie lamp podświetlających wieżę kościoła w Suchej Koszalińskiej), Ryszard Gniadek (uszkodzony asfalt na uli. Lipowej), Marcin Jaruga (udrożnienie drogi oznaczonej działką gruntu 227, obręb Sucha Koszalińska oraz poprawa fragmentu ścieżki rowerowej na wysokości bramy wjazdowej na teren kościelny) i Tomasz Tesmer (odniesienie się do drugiej części wypowiedzi Marcina Jarugi).

            Zabierając głos w tym punkcie, Sołtys, między innym:

            - podziękował Mieszkańcom Sołectwa za dbanie o wizerunek Naszej Miejscowości. Coraz piękniejszej staraniem samych Mieszkańców! 

            - przypomniał sposoby komunikowania się z Członkami Rady Sołeckiej i Mieszkańcami Sołectwa Sucha Koszalińska, łącznie ze stroną www.sucha.koszalinska.pl,

            - podziękował Członkom Rady Sołeckiej i innym Mieszkańcom Sołectwa, i nie tylko, zaangażowanym w przygotowanie, przebieg i podsumowanie IV Biegów – Marszy dla Niepodległej, których trasa w tym roku przebiegała wokół miejscowego Parku Dworskiego,

            - poinformował o zbliżających się terminach imprez piłkarskich z udziałem naszych Mieszkańców: XXVI (XX Halowego) Piłkarskiego Turnieju Piłkarskiego Absolwentów Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej – 9 lutego 2019 r. i IV Halowego Piłkarskiego Turnieju Sołectw i Osiedli Gminy i Miasta Sianów – 23 lutego 2019 r., będącego eliminacjami gminnymi do IV Halowego Turnieju Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego (10 marca 2019 r.) w Mielnie.    

            Życzeniami na Święta Bożego Narodzenia i na Nowy 2019 Rok oraz podziękowaniem za obecność i aktywny udział w XVII już Zebraniu Wiejskim Sołectwa Sucha Koszalińska, obecnej kadencji, Sołtys – Ryszard Wątroba zamknął zgromadzenie.

                                                                                                                 Ryszard Wątroba

Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sucha Koszalińska z dnia 13 grudnia 2018 r.

 

 

Na ogólną liczbę 249 uprawnionych mieszkańców, w Zebraniu uczestniczyło 20 osób. Uprawnionych do głosowania 19. Zebranie odbyło się w drugim terminie.

Na wniosek Sołtysa Sołectwa Sucha Koszalińska, zebrani przegłosowali następujące zmiany w „Planie finansowo-rzeczowym Sołectwa Sucha Koszalińska na rok 2018”:

Z „Utrzymania i doposażenia obiektów użyteczności publicznej”, przesunąć kwotę 70, 91 zł., na „Organizację Imprez masowych dla mieszkańców” i kwotę 459,00 zł., ze „Spraw porządkowych”, na „Organizację imprez masowych dla mieszkańców”.

- za – 19 mieszkańców,

- przeciw – brak

- wstrzymało się od głosu – brak

 

 

Protokolant:                          Sołtys:

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press