Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska jest organizacją pozarządową zarejestrowaną 9 stycznia 2008 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000296669. Organizację tworzą mieszkańcy wsi Sucha Koszalińska. Głównym powodem powstania Stowarzyszenia było utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości oraz rozwój terenów wiejskich. W 2008 r. organizacja zdobyła środki z Fundacji J&S Pro Bono Poloniae oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na wyremontowanie byłego magazynu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska na Młodzieżowy Klub Wiejski w Suchej Koszalińskiej, przy ul. Koszalińskiej 47, gdzie mieści się jej siedziba. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska jest laureatem wielu konkursów organizowanych przez administrację publiczną, fundacje i stowarzyszenia. Korzysta również, ze środków unijnych (głownie Program Operacyjny kapitał Ludzki), a także funduszy z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Rok 2009 był to przełom w działalności organizacji. Mała organizacja nawiązała współpracę z 4 jednostkami samorządowymi województwa zachodniopomorskiego tj.: Gminą Sianów, Malechowo, Manowo i Biały Bór i zrealizowała projekt „Aktywne Społeczeństwo" mający na celu rozwój terenów wiejskich poprzez opracowanie z przedstawicielami wybranych sołectw 18 Planów Odnowy Miejscowości. Kolejne lata to kontynuacja polityki rozwoju terenów wiejskich w gminie Sianów. Do 2011 r. Stowarzyszenie zrealizowało 15 projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Dzięki działalności Stowarzyszenia w Suchej Koszalińskiej m.in. funkcjonuje świetlica wiejska, wdrażany jest „Plan Odnowy Miejscowości Sucha Koszalińska na lata 2010-2017", wydana została publikacja z legendami o Suchej Koszalińskiej.

Plan Odnowy Miejscowości Sucha Koszalińska na lata 2010 - 2017 (pdf 3,85 Mb)

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group